Kurumsal Eğitimlerimiz

Temel hedefi, işletmelerin yönetimine ilişkin süreçlerle ilgili kapsamlı bilgileri aktarmak olan bu program, iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu işletme yönetiminin temel stratejileri ilkeleri ve uygulamaları, müşteri odaklı çağdaş pazarlama yol ve yöntemleri, üretim yönetiminin temel esasları, insan kaynağının etkin yönetimi, proje yönetimi, girişimcilik gibi konuları içermektedir.
Yapılan anket ve çalışmalarda çoğunluk firma sahipleri ve yöneticileri kurumsallaşmak ve profesyonelleşmek istemektedirler. Firmaların kurumsallaşmaya giden yolda profesyonel yönetim tekniklerinin ve kurumsallaşmanın nasıl olacağını, stratejik planlama, yönetim becerilerinin yaklaşık 24 adet ayrı bir teknikle işlendiği bir eğitim programıdır. İş dünyasında, firma sahibi, orta ve üst düzey yöneticiler için önemli bir programdır.
Aile işletmelerinin kurumsallaşmasının birinci adımı ailenin ve şirketin anayasasının hazırlanmasıdır. Aile şirketinin anayasası, esasen işleyişin kurallı hale gelmesini sağlayan ve ortakları aynı zeminde buluşturan kuvvetli bir araçtır. Programın amacı kurumsallaşmada; kişiler yerine tüzel kişilik ön plana çıkartılarak bireylerden bağımsız modern iş ve işletmecilik anlayışı üzerine bir sistem kurularak bu sistemin organizasyon yapısına işletme politikalarına, kültürüne, yönetim, insan kaynakları, tedarik, üretim, pazarlama, finansman ve araştırma geliştirme gibi işletme fonksiyonları hakim kılınmasını sağlayacak yönetim becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Liderler; çevresindekileri etkileme becerisi olan, onlara nasıl ilham vereceğini bilen, doğru hedefler belirleyen ve bu hedeflerin yönetimini etkin bir biçimde gerçekleştirebilen, krizleri doğru yönetebilen yöneticilerdir. Takım oluşturma ve etkin takım çalışması ile yöneticilerin birlikte çalıştıkları kişilerin çalışma performansını arttırmak, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İş ve insan ilişkileri, çalışan ve çalışmayan tüm insanların hayatını içine alan ve hepimizi etkileyen konuları kapsamaktadır. Örneğin; arkadaşlık, müşteri, çalışan insanlar, ast-üst ilişkileri vb… İş ve insan ilişkilerinde amaç; işyerinde kullanılan üretim elemanlarını en etkin ve verimli kullanarak olumlu sonuçlar almaktır. Herkesin düşüncesine saygı, kendi şahsını öne sürmeden, üstün hissedilen taraflarını belli etmemek, karşımızdakinin kusurlu taraflarını görmeyip, iyi taraflarını takdir etmek şüphesiz iyi ilişkilerdir. Hayatın kendisi iş ve insan ilişkilerinden başka bir şey değildir.
Bir yöneticinin başarısını %34 temsil niteliği (protokol), %33 bilgi ve becerisi (işi), %33 kişiliği oluşturur. Protokolde, öncellik hakkı gibi konularda uyulması gereken kurallar söz konusu iken, nezakette başkalarına karşı saygılı davranmak esastır. İster özel olsun ister kamusal alanda olsun tüm yönetici ve çalışanların başarısı bu kurallara uyması önem taşımaktadır. Eğitim ile çalışanların bu alanda yeterli liyakata sahip olması amaçlanmaktadır.
Zaman yönetimi konusunda yapılacak işler sırası en önemli konulardan birisidir. Öncelik sıramız yoksa, işi yaparken dağılmamız ve gereksiz işlerle vakit kaybetmemiz gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Zaman yönetimi konuları arasında planlama, takip ve kontrol stratejilerini ele alırken aynı zamanda zamanın kıymeti ve anlamı üzerinde durulmaktadır. Zamanı hem madde hem de mana bazında ele alınması üzerine kurgulanmış bir eğitim programıdır.

Mevcut örgüt yapılarında faaliyetlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yönetim uygulamalarının etkili bir biçimde uygulanması örgütlerin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlara ulaşma yolunda yöneticinin yönetsel yeteneği ve aynı zamanda toplantıları verimli bir biçimde yönetebilme becerisi önem taşımaktadır. Yöneticilerin toplantıları yönetebilme becerisi, toplantıların gelişimini etkileyen faktörlerin bilinmesiyle daha da verimli bir hal alacaktır. Bu faktörler:
• Proje merkezli çalışmalar,
• Çapraz faaliyet gösteren ekipler (örgüt içinde yer alan farklı birimlerin iş birliği ve
koordinasyonu),
• Kendi kendilerini yöneten ekipler,
• Önemli müşteriler ile yapılan ortaklıklar,
• Pazar ilişkileri,
• Kaynak yaratım faaliyetleri,
• İç ve dış bağlantılar,
• İç ve dış danışmanlıklar,
• Örgütlerin kendi içlerindeki yoğun ilişkiler.

Başarılı örgütler ancak kişilik ve yeteneklerine uygun işte çalışanlarla meydana getirilebilir. Günümüzde kalite ancak doğru işte doğru personelle çalışarak sağlanabilmektedir. İşe uygun ve adapte olmuş adaylarla çalışılınca; bireylerin iş yapma motivasyonları ve gösterecekleri çaba yüksek olur, yaptığı işi zevk alarak severek yapar. İşe uygun olmayan adaylarla çalışılınca; yalnızca olumsuz sonuçlar elde edilir ve işletmenin tümü için göze alınamayacak kadar büyük zararlara yol açabilir. Eğitimin amacı başta insan kaynakları olmak üzere yöneticilere bu alanda gerekli eğitimleri sunarak işletme için etkin bir personel alım kabiliyeti kazandırmaktır.

Günümüzde bir işletmenin başarısı, genellikle işletme içindeki yetenekli insanların bir araya getirilmesi ve etkili bir şekilde yönetilmeleri ile doğru orantılıdır. Bu aşamada takım ve takım çalışması önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Takım, birbirini tamamlayan yeteneklere sahip, ortak amaç ve performans hedefleri doğrultusunda hareket eden ve bu çerçevede birbirlerine karşı sorumlu olan en iki kişinin bir araya gelmesinden oluşur.

Takım oluşturmanın en genel amacı birbirleriyle dayanışma içinde olan, destekleyen ve birbirine güvenen bir grup oluşturup, verilen bir işi tamamlamak, aynı zamanda da bu işi yaparken üyelerinin değer farklılıklarına, davranış biçimlerine ve becerilerine saygılı olmaktır.

İşletmenin amaçlarına ve örgüt kimyasına uygun bir takımın kurulması ve bunu etkili bir şekilde yönetip motivasyonun sürekli üst seviyede tutulması liderin bilgi ve becerisine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletme içinde çalışanların beklentilerine cevap vermekle birlikte, yüksek verimliliği sağlayacak örgütsel bir düzenin oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İKY bu amacını yerine getirirken uygun personel seçimi ve onlara gerekli eğitimi sunarak örgüt yapısını uyumlu bir şekilde oluşturup işlevsel hale getirerek gerçekleştirir.

CRM, işletmenin müşterilerle olan ilişkilerini geliştirmek, müşteri ihtiyaç ve davranışları hakkında daha fazla bilgi öğrenebilmek; işletme ve müşteriler arasında güçlü bir bağ kurabilmek amacıyla müşteri odaklı stratejinin oluşturulmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu sistem zaman yönetiminden satış yönetimine, e-pazarlamadan iş zekasına kadar bir çok fonksiyonun gerçekleşmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu fonksiyonlar birbiri ile entegre bir şekilde çalışacak teknolojik altyapıları da beraberinde getirecektir. CRM önemli bir yönetim tekniği olup bu sistemin ortaya çıkmasına etki eden gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:
 Müşteri payının pazar payından daha önemli bir hale gelmiş olması
 Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramının önem kazanması
 Varolan müşteriyi elde tutma çabalarına olan gereksinimin önem kazanması
 Rekabetin yoğunluk kazanması, teknolojideki gelişmelerin etkisiyle iletişim kanallarındaki (web, e-mail, sosyal medya vs) ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler
CRM ile elde edilmek istenen amaçlar ise şunlardır:
 Daha iyi müşteri hizmetleri sağlama
 Daha etkin müşteri hattı hizmeti sunma
 Daha etkili bir şekilde çapraz satış yapabilme
 Satışların hızlanmasını sağlar
 Pazarlama ve satış işlemelerini basitleştirir
 Yeni müşterilerin keşfedilmesine olanak sunar
 Müşteri gelirlerinin artmasını sağlar.

Konuşma sanatı, kişilerin karar verme güçlerini geliştirerek onlara çok yönlülük ve takım çalışması gerçekleştirme yeteneği kazandırmaktadır. Ayrıca, bu konuda alınan eğitim ile kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili kullanmayı, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmayı ve etkili konuşma tekniklerini de öğrenmektedirler. Diksiyon ve hitabet eğitimi ile kişiler daha etkin bir iletişim kurma becerisi kazanarak gerek iş hayatında gerekse sosyal ilişkilerinde daha başarılı olabilmektedirler.

Eğitimin amacı konuşurken ses tonumuzu ayarlamak, kelimeleri düzgün telaffuz etmek, nefes kontrolünü sağlamak, konuşma tarzımızın ve beden dilimizin uyum içinde kullanılmasını sağlamaktır.

Karar verme, yöneticinin kendisine verilen görevi gerçekleştirmek için çeşitli alternatifler açısından bir seçim yapması sürecidir. Karar alma süreci, yöneticilerin seçim yaparken problemlerin kalıcı olarak çözümüne yönelik bir takım teknikleri kullanmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimin amacı yöneticilerin yönetsel kabiliyetlerini geliştirerek kaynakların (emek, sermaye, teknoloji) etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak verimliliği arttırmayı amaçlamaktadır.
Marka bir satıcının veya satıcılar grubunun, mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt eden isim, sembol, resim, terim ya da bunların farklı bileşimlerinden oluşan bir kimliği ifade etmektedir. Bu eğitim ile markalaşmanın öneminin kavranması ve marka oluşturmada teknik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca marka oluşturma sürecinden marka yönetimine kadar kişiye stratejik yönetim anlayışının kazandırılması amaçlanmıştır. Bu eğitim sonunda kişiler etkin bir marka oluşturma ve yönetme tekniklerini öğrenmiş olacaktır.

Girişimcilik eğitimi bir ülkenin ekonomik büyüme temelini oluşturan kişilerde girişimcilik becerilerinin, tutum ve davranışların geliştirilmesinde kritik bir öneme sahiptir.

Girişimcilik eğitiminde amaç, bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Girişimci niteliklere sahip kişilerin bu özelliklerinin ortaya çıkartılması yoluyla yanlış işler yapmalarının önüne geçmek, kaynaklarının daha verimli alanlarda ve doğru işlerde kullanmalarına katkı sağlamaktır. Ayrıca, bu eğitim ile kişiler kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir kazanım elde etmiş olacaktır. Kurmuş oldukları firmada etkin bir yönetim anlayışı ortaya koyarak işletmenin sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sağlamış olacaktır. Bunlarla birlikte eğitimde kararlılık, başarma arzusu, hedeflere ve fırsatlara odaklanma, ilk adımı atabilme ve sorumluluk, iç kontrol odaklılık gibi başarılı girişimcilere özgü bazı özellikler girişimci adaylarına öğretilebilmektedir.

Ortaklık iş dünyasında, iki veya daha fazla kişi tarafından yürütülen ve uyumlu hedefler doğrultusunda iş birliği yapmak amacıyla, yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı; zaman, iş, finansman, malzeme, uzmanlık ve bilgi gibi ortak kaynakların kullanıldığı, ortak risklerin alındığı, kazanç ve kayıpların paylaşıldığı gönüllü ve hukuki birlikteliktir.

Dünyada işletmelerin büyük kısmı, ister büyük işletmeler olsun ister küçük ve orta boy işletmeler olsun, bu tür oluşumlardır. Bu yapıdaki işletmelerin hem kendi ülke ekonomilerine hem dünya ekonomisine sağladığı katma değer çok büyüktür. Böyle bir öneme sahip olan ortalık yapısındaki bu işletmeler bir takım avantaj ve dezavantajları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu eğitim ile ortaklık kültürünün kişilere ve/veya firmalara sağladığı avantaj ve dezavantajlı yönler ortaya konularak sürdürülebilir bir ortaklık kültürünün nasıl oluşturulabileceğine ve yönetilebileceğine yönelik bilginin kazandırılması amaçlanmıştır.